Opret bruger/Log ind

Opret bruger/Log ind

Handelsbetingelser

PointBilers bruger og handelsvilkår

Introduktion

Disse vilkår gælder for annoncering på PointBiler.dk, som bl.a. formidler online køb og salg
af biler på PointBiler.dk og gennem samarbejdspartnere.
PointBiler ApS, CVR-nr. 35238778,
Finlandsgade 2 4690 Haslev
Tlf 70 229 321
Al henvendelse til info@pointbiler.dk

Brugen af PointBiler.dk

Forbrugeren kan gennem sin brugerprofil på www.pointbiler.dk oprette annoncer og/eller indhold i relevante kategorier eller områder.
PointBiler er berettiget til at lukke Forbrugerens adgang til PointBilers produkter,
hvis Forbrugeren ikke vil acceptere ændringer og opdateringer af disse vilkår.
PointBiler kan slette Forbrugerens brugerprofil, såfremt den har været inaktiv i 3 måneder.

Spørgsmål rettes direkte til PointBiler tlf 70 229 321   mail: info@pointbiler.dk

PointBilers rolle i forhold til aftaler indgået på baggrund af annoncer formidlet af PointBiler eller PointBilers samarbejdspartnere

PointBiler og PointBilers samarbejdspartnere formidler tilbud fra Forbrugeren og erhvervsdrivende vedrørende biler
og andre varer og tjenesteydelser. Tilbudsgiverne er uafhængige af PointBiler. Tilbudsgiverne er selvstændigt
ansvarlige for opsætning og indhold af tilbud, kundeservice og levering af de varer og tjenesteydelser, som de
udbyder til salg. PointBiler er således ikke ansvarlig for udformningen af tilbudsgivernes tilbud, kundeservice eller
levering af varer eller tjenesteydelser.

Priser & Betalinger

PointBiler opkræver betaling for visse ydelser. Priserne fremgår af www.pointbiler.dk.

PointBiler er til enhver tid berettiget til at ændre afregningsmetoder og prisernes størrelse uden varsel, og PointBiler
kan derfor bl.a. ændre sine priser midlertidigt eksempelvis i forbindelse med kampagner eller nye ydelser.

Såfremt PointBiler kræver betaling for en ydelse, som Forbrugeren ønsker at benytte, vil Forbrugeren forud for den
endelige accept af købet af ydelsen, få oplyst prisen (inkl. moms). PointBilers priser er opgivet i danske kroner
(DKK).

Såfremt Forbrugeren ikke betaler, kan PointBiler begrænse Forbrugerens mulighed for at bruge ydelserne.
Såfremt Forbrugeren betaler med kreditkort, Dankort eller på anden måde, kan Forbrugerens betaling blive pålagt et
gebyr, som Forbrugeren vil blive oplyst om, når Forbrugeren foretager betalingen.

Du kan betale med følgende kort:

  • Mobilepay
  • Dankort
  • Visa/dankort
  • Ingen betalingsgebyr eller kortgebyr

Fortrydelsesret

I visse tilfælde kan fortrydelsesretten som beskrevet i lov om forbrugeraftaler (forbrugeraftaleloven) være gældende
for din indrykning af Indhold, herunder annoncer.

Hvis du gør brug af din fortrydelsesret, vil PointBiler refundere dig det beløb du har betalt for tjenesteydelsen
fratrukket et beløb, der står i rimeligt forhold til den del af tjenesteydelsen, der allerede er leveret, senest
14 dage efter modtagelse af din fortrydelses anmodning
sendes til info@pointbiler.dk
For så vidt angår indrykning af betalingsannoncer på PointBilers online platforme forpligter PointBiler sig til at vise
de pågældende annoncer indtil de annoncerede varer er solgt eller ikke længere er i din besiddelse, dog aldrig
længere end den aftalte annonceringsperiode. Du accepterer at PointBilers tjenesteydelse herefter anses for fuldt
udført og at en eventuel fortrydelsesret derfor bortfalder.

Klagemulighed for forbrugere

Er du utilfreds med en service eller et produkt købt hos os, er du altid velkommen til at kontakte PointBiler på
info@pointbiler.dk. Vi vil herefter bestræbe os på at finde en løsning.

Hvis det ikke lykkedes, at finde en løsning, har du mulighed for at klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen,
Center for klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Klagen kan indsendes elektronisk via www.forbrug.dk

Du kan også indsende en klage via EU-kommissionens klageportal på http://ec.europa.eu/consumers/odr/, hvilket
kan være relevant hvis du har bopæl udenfor Danmark.

Forbrugerens ansvar for indhold, der oprettes på www.pointbiler.dk

Forbrugeren indestår for, at det Indhold Forbrugeren opretter på PointBilers tjenester ikke overtræder nogen love og
ikke krænker tredjemands rettigheder. Dette gælder, uanset hvorledes oprettelsen af Indhold sker.
PointBiler gennemgår ikke det Indhold Forbrugeren opretter for at sikre, at det ikke krænker tredjemands rettigheder eller dets lovlighed i øvrigt. Dette er således alene Forbrugerens ansvar.

Forbrugeren har bevisbyrden for, at din oprettelse af Indhold på PointBilers tjenester ikke krænker tredjemands
rettigheder og skal straks på PointBilers anmodning, fremlægge dokumentation for at alle nødvendige
samtykker/licenser er indhentet.

PointBilers systemer og ret til at foretage ændringer

PointBiler bestræber sig på at levere den bedst mulige drift og få afhjulpet eventuelle problemer hurtigst muligt, men
PointBiler yder ingen form for driftsgaranti.
PointBiler har til enhver tid ret til at ændre funktionaliteten, herunder fjerne og tilføje egentlig funktionalitet fra
systemet, og foretage de tekniske omlægninger og ændringer i PointBilers systemer og ydelser, som PointBiler
finder hensigtsmæssige, uden at det udgør misligholdelse af PointBilers forpligtelser over for Forbrugeren.

PointBilers forpligtelse overfor forbrugeren

PointBiler er forpligtet til at gøre sig kommercielle, rimelige bestræbelser på at levere de ydelser, som er aftalt,
såfremt Forbrugeren rettidigt leverer det nødvendige materiale.

PointBilers ansvar

PointBiler påtager sig intet ansvar for forbrugeres/erhvervsdrivendes annoncer eller for de aftaler, som Forbrugeren
indgår på baggrund af tilbud formidlet af PointBiler eller PointBilers samarbejdspartnere. PointBiler er ikke
ansvarlig for fejl eller mangler i forbindelse med samarbejdspartner annoncer

Personlige oplysninger

Ved at benytte ydelser, der tilbydes af PointBiler, indvilliger Forbrugeren i, at PointBiler (den dataansvarlige)
behandler Forbrugerens personlige oplysninger fortroligt
Forbrugeren er ansvarlig for, at dennes personlige oplysninger er nøjagtige og at beskytte sin adgangskode. Såfremt
Forbrugerens adgangskode er blevet misbrugt, skal Forbrugeren straks anmode kundeservice om at ændre
adgangskoden og/eller spærre kontoen.

Meddelelser

Meddelelser til PointBiler skal sendes til info@pointbiler.dk, og PointBiler er berettiget til at sende meddelelser til
Forbrugeren til den af Forbrugeren angivne e-mailadresse.

Ændringer eller rettelser

PointBiler kan ændre disse vilkår med en måneds varsel. Forbrugeren accepterer, at meddelelse om ændringer kan
gives pr. e-mail eller på PointBilers hjemmeside, og at brug af PointBiler efter varslets udløb udgør en accept af de
nye vilkår.

Afsluttende bestemmelser

Disse vilkår inkl. fortrolighedspolitikken udgør aftalegrundlaget mellem PointBiler og Forbrugeren og erstatter alle
tidligere aftaler. Andre vilkår der vedrører et specifikt produkt eller en specifik ydelse udbudt af PointBiler har, i
tilfælde af uoverensstemmelser, forrang i forhold til disse generelle vilkår.
Såfremt PointBiler ikke håndhæver en bestemmelse, betyder dette ikke, at PointBiler har givet afkald på sin ret til at
gøre dette på et senere tidspunkt. Såfremt en domstol finder nogle af disse vilkår ugyldige, vil de resterende
betingelser stadig gælde.
PointBiler er berettiget til at overdrage PointBiler.dk og andre af dets produkter til tredjemand samt alle rettigheder
og forpligtelser i henhold til nærværende vilkår uden forudgående samtykke fra Forbrugeren.
Disse vilkår er undergivet dansk ret og alle tvister eller retlige krav mellem PointBiler og Forbrugeren, der måtte
opstå som følge af eller i sammenhæng med Forbrugerens brug af PointBilers hjemmesider, ydelser, produkter og
platforme, skal afgøres ved Retten i Næstved som første instans.